Natur i Øyeren-vassdraget

Elvene Nitelva, Leira og Glomma renner ut i Svelle og Øyeren. Disse elvene flommet tidligere over og tok med seg sedimenter som legges igjen i innsjøen og danner Nordens nest største innlandsdelta.
     Det unike landskapet har resultert i varierte naturmiljøer som danner grunnlag for et rikt plante- og dyrliv. Norges artsrikeste vannplante- og fiskefauna finnes i innsjøen med hele 21 fiskearter. Av interessante sommerfiskere kan nevnes havørn, fiskeørn, storskarv og isfugl, i tillegg til en rekke nattsangere. Resten av året er preget av vadere, ender og gjess. Over 1000 sangssvaner fra nordlige Russland for å finne mat (vannplanter) hver vinter. Som følge av manglende flom er deltaet rikt på pattedyr med bever, elg, rådyr, rev og grevling.

Plante- og dyreliv er ikke tatt med her da dette er omtalt i
 nordreøyeren.naturreservat.no

BILDENE: © Harald Gjerde