Forvaltning

Forvaltningsorganer som planlegger, arbeider og påvirker området er tatt med. Viktige forvaltningsområder er naturreservatene (Statens naturoppsyn og Fylkesmannen), regulering (Norges vassdrag- og energivesen, Glommen og Laagen brukseierforening), lover og regler (Fylkesmannen, Statens naturoppsyn, oppsynsmenn, kommuner) og friluftsområder (Akershus & Østfold fylkeslandskap og kommunene). Grunneiere og andre lokale private eiere/driftere er viktige aktører. Høringer og forvaltningsplaner samt kritiske artikler er også inkluder.

BILDENE: © Harald Gjerde